Forside - Bestyrelsen - Aktiviteter - Vedtægter - Indmeldelse - Årbøger - Registre og artikler - Link

 

Vedtægter for Vestfyns Hjemstavnsforening 

         
     Godkendt på den ekstraordinære generalforsamling den 16. marts 2016
      


    §1
     

    Foreningens navn er ”Vestfyns Hjemstavnsforening”. 
    Foreningens Hjemsted er ”Vestfyns Hjemstavnsgård”, Klaregade 23, 5620 Glamsbjerg.
     
    Matrikel
    6a Gummerup By, Køng. CVR: 37 35 55 42 
    Foreningen er stiftet den 23. marts 1930.
     

    §2 

    Foreningens hovedformål er at bevare og drive de fredede bygninger, der tilsammen udgør ”Vestfyns Hjemstavnsgård” som et landbomiljø med interiør og genstande fra midten af 1700-tallet og frem til 1950’erne. 

    Endvidere har foreningen til formål at virke for egnens hjemstavnsværdier - og for et fortsat liv på landet - ved at bidrage til at holde traditioner inden for håndværk, husholdning og landbrug i hævd.  

    Det kan ske ved gennemførelse af et varieret formidlingsudbud omfattende: møder, sammenkomster, arbejdsdage, udflugter og studieture, udgivelse af årsskriftet ”Vestfynsk Hjemstavn – liv og land”, andre publikationer, driften af hjemmesiden www.vestfynskhjemstavn.dk og udstillinger m.m. og i samarbejde med andre foreninger, initiativer og institutioner. 

    Foreningen kan ikke engagere sig økonomisk i projekter uden for Hjemstavnsgårdens matrikel. 
     

    §3 

    Hjemstavnsgården agtes drevet ved frivillig arbejdskraft. Større reparationer og fornyelser udføres af professionelle håndværkere med ekspertise i og interesse for fredede bygninger.  

    Bestyrelsen kan i påkommende tilfælde antage lønnet arbejdskraft. 

    Bestyrelsen rådfører sig løbende med erfaringskonsulenter: folk med viden om og erfaring med museumsvæsenet og med at holde gammelt murværk og bindingsværk og stråtag vedlige, i henhold til gældende fredningsbestemmelser. 
     

    § 4 

    Som medlem af Vestfyns Hjemstavnsforening kan optages enhver person eller institution, der betaler kontingent, og går ind for foreningens formålsparagraf - § 1 og 2. 
     

    § 5 

    Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Denne afholdes hvert år i marts måned, og indvarsles af bestyrelsen senest en måned forud, ved avertering i lokalpressen. 
     

    § 6 

    Dagsorden for en generalforsamling skal indeholde flg. punkter: 
     

    1. Valg af dirigent og referent, stemmetællere 

    1. Aflæggelse af årsberetning ved formanden 

    1. Aflæggelse af foreningens reviderede regnskab 

    1. Fremlæggelse af budget  

    1. Orientering om foreningens arbejdsplaner for det kommende år 

    1. Behandling af indkomne forslag 

    1. Valg af bestyrelse og suppleanter samt revisorer og revisorsuppleanter.  

    1. Fastsættelse af kontingent 

    1. Evt. 

     

    Foreningens regnskab følger kalenderåret 
     

    Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til bestyrelsens formand, og være denne i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. 
     

    § 7 

    Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel. 

    Der skal inden 30 dage indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis mindst 30 af foreningens medlemmer skriftligt anmoder herom. 
     

    § 8 

    Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal. 

    Sager afgøres ved simpelt flertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
     

    § 9   

    Vedtægtsændringer vedtages ved almindelig stemmeflerhed.  
     

    §10 

    Ophævelse af foreningen kræver fremmøde af mindst 50% af medlemmerne. Såfremt dette ikke opfyldes, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtagelse skal ske ved almindeligt flertal. 
     

    § 11 

    Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, hver især valgt for en toårig periode. I ulige år vælges 3 medlemmer og i lige år vælges 4 medlemmer. Hvis et bestyrelsesmedlem afgår i valgperioden indtræder en suppleant. 

    §12 

    Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen med 

    • formand, næstformand, kasserer og sekretær; 

    • formand, næstformand og kasserer er sammen tegningsberettigede. 

     

    Hverken bestyrelsen eller tegningsberettigede personer har myndighed til at optage lån/stifte gæld på foreningens vegne eller i foreningens navn. 

    Tegningsberettigede personer kan ikke beslutte at formindske eller forstørre Hjemstavnsgårdens beholdning af museumsgenstande, og kan ikke beslutte anskaffelser på over 5000 kr. i løbet af et regnskabsår. 
     

    Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er tilstede. 

    I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 

    Der afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder om året. 

    Et bestyrelsesmedlem kan ikke samtidig være ansat i en evt. lønnet stilling for Vestfyns Hjemstavnsforening. 
     

    § 13 

    Der nedsættes efter behov forskellige underudvalg bestående af folk i bestyrelsen og folk uden for bestyrelsen. 

    § 14 

    Foreningens medlemmer betaler et årligt kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen. 

    Foreningens midler til driften af Hjemstavnsgården tilvejebringes ved økonomisk støtte fra Assens Kommune.  

    Derudover søges at tilvejebringe midler til større reparationer og fornyelser gennem henvendelse til Assens Kommune, til fonde, private investorer, foreninger, kulturarvsstyrelsen m. fl. 
     

    § 15 

    Kassereren alene har ret til at hæve på foreningens konti. 
     

    § 16 

    Der påhviler hverken medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for så vidt de har handlet inden for rammerne af foreningens vedtægter, generalforsamlingsbeslutninger, bestyrelsens vedtagelser eller den almindelige lovgivning. 

    Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med sin formue, bankindeståender og gården inklusive alt inventar. Intet medlem hæfter for foreningens gæld, og intet medlem har andel i foreningens formue. 
     

    § 17 

    Der er offentlig adgang til Vestfyns Hjemstavnsgård for besigtigelse af de fredede bygninger og deres omgivelser. 

    Det påhviler bestyrelsen at sørge for ordentlige toilet-, parkerings- og sikkerhedsforhold. 

    Stuehuset, kaffestuen og maskinhuset er aflåste, når der ikke foregår aktiviteter på Hjemstavnsgården.  
     

   § 18 

    Ophæves foreningen i henhold til bestemmelsen i § 10 tilfalder en eventuel foreningsformue den ejer/de ejere, der agter at føre Hjemstavnsgården videre som museum for livet på landet. 

    Skulle dette ikke kunne ske tilfalder en evt. foreningsformue en institution eller et initiativ på Vestfyn, der vurderes at virke for egnens hjemstavnsværdier. Dette skal besluttes af generalforsamlingen. 

     

    Vedtægterne er godkendt på den ekstraordinære generalforsamling den 16. marts 2016 

     

    Underskrives  dirigenten formanden 

    16. marts 2016

    Dirigent Ole Fischer. Formand Paul V. A. Smith.

 

 

 

Historiske vedtægter for Vestfyns Hjemstavnsforening

                 Nedenstående vedtægt, som ikke mere er gyldig, blev vedtaget på generalforsamlingen den 4. juni 2013 på Hjemstavns-
         gården.
Den ophørte som vedtægt 16. marts 2016 og blev samme dag erstattet af den ovenfor anførte ny vedtægt.

    § 1

    Foreningens navn er ”Vestfyns Hjemstavnsforening”.

    Den virker for og blandt mennesker, der bygger og bor på Vestfyn, og som har tilknytning til og interesse for egnen.

    Foreningens hjemsted er Vestfyns Hjemstavnsgård i Gummerup.

    Foreningen er stiftet den 23. marts 1930.

     § 2

    a) 
    Det er foreningens formål at virke for egnens hjemstavnsværdier og for et fortsat liv på landet, samt bidrage til at holde håndens og åndens arbejde i hævd. Det sker gennem møder og sammenkomster, hvor fortælling, foredrag, billeder og sang indgår i formidlingsarbejdet om egnens fortid og nutid, med vægtning af ting og emner, der har med husholdning, håndværk, landbrug, landskab og landsbyer at gøre.

    I vekselvirkning med dette formål står foreningen for udgivelsen af årsskriftet ”Vestfynsk Hjemstavn – liv og land” og driften af hjemmesiden www.vestfynskhjemstavn.dk.

    Foreningens virke kan ske i samarbejde med andre foreninger, initiativer og institutioner på Vestfyn, når gensidig sympati og anerkendelse af hinandens virke foreligger.

    b) I forhold til Vestfyns Hjemstavnsgård er Vestfyns Hjemstavnsforening en museumsforening, der vil
     

    a)    medvirke til at bevare Hjemstavnsgården som et bondehjem fra 1800-årene

    b)      medvirke til institutionens virke som museum for livet på landet

    c)       inspirere med råd og dåd i Hjemstavnsgårdens historie fremover

     Vestfyns Hjemstavnsforenings virke følger de rettigheder og de pligter, der er nedfældet i pkt. 7 i ’Endeligt skøde’ vedr. museernes overtagelse af Hjemstavnsgården den 22. december 2000; og samarbejdsaftalen mellem Museerne på Vestfyn og Vestfyns Hjemstavnsforening om arrangementer på Hjemstavnsgården fra december 2005, vedtaget på Hjemstavnsforeningens generalforsamling april 2009. (Se bilag). 

    § 3

    Som medlem kan optages enhver person eller institution, som betaler kontingent og som går ind for foreningens
    formålsparagraf (§ 2).

    § 4

    Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Denne afholdes hvert år i marts måned og indvarsles af bestyrelsen
    senest en måned forud ved avertering i den lokalepresse
    .

    § 5

    Dagsorden for en ordinær generalforsamling skal indeholde flg. punkter:

    1.      Valg af dirigent

    2.      Aflæggelse af årsberetning ved formanden.

    3.      Orientering ved formanden eller museets inspektør om museets aktiviteter i det forløbne år.

    4.      Aflæggelse af foreningens reviderede regnskab.

    5.      Orientering om foreningens arbejdsplaner for det kommende år.

    6.      Behandling af indkomne forslag.

    7.      Valg af bestyrelse og suppleanter samt revisorer og deres suppleanter.

    8.      Fastsættelse af kontingent.

    9.      Eventuelt

    Foreningens regnskab følger kalenderåret.

    Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til bestyrelsens formand og være
    denne i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

    § 6

    Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel. Der skal inden 30 dage
    indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis mindst 30 af foreningens medlemmer skriftligt anmoder herom.

    § 7

    Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal. Sager afgøres ved simpelt flertal.
    Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

    § 8

    Ved vedtægtsændring samt ved vedtagelse af foreningens ophævelse kræves der fremmøde af mindst 2/3 af foreningens medlemmer. Såfremt der ikke møder et tilstrækkeligt antal medlemmer, skal der indkaldes til en ny generalforsamling,
    der da er beslutningsdygtig uanset fremmødet.

    § 9

    Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, hver især valgt for en treårig periode. Første nyvalg finder sted ved
    den ordinære generalforsamling i år 2002. Her afgår tre medlemmer og hvert af de to næstfølgende år to medlemmer.
    Den enkeltes valgperiode fastsættes første gang ved lodtrækning.

    De to næstfølgende, som ikke opnår valg til bestyrelsen, indtræder som suppleanter for det kommende år. Afstemningen
    foregår skriftligt.

    Ligeledes vælger generalforsamlingen for et år ad gangen to foreningsrevisorer og en revisorsuppleant.

    Tillæg til § 9 vedtaget på generalforsamlingen 27. April 2004 og 11. Maj 2004:

    Fra 2004 udvides bestyrelsen fra 7 til 9 medlemmer. Den består herefter af 3 x 3 medlemmer, hver valgt for en treårig
    periode. De to suppleringsmedlemmer indtræder efter antal opnåede stemmer, således at den med flest stemmer er
    valgt for 3 år, den med næstflest for 2 år.

    § 10

    Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen med
    formand, næstformand, kasserer og sekretær. Den til enhver tid siddende formand indtræder i bestyrelsen for ”Museerne
    på Vestfyn”. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslaggivende. Der afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder om året.
    Et bestyrelsesmedlem kan ikke samtidig være ansat i en lønnet stilling ved ”Museerne på Vestfyn”.


    Der kan efter behov nedsættes forskellige underudvalg bestående af folk i og udenfor bestyrelsen.

    Bestyrelsen udpeger ligeledes efter behov tillidsrepræsentanter udenfor foreningens virkeområde.

    § 11

    Foreningens medlemmer betaler et årligt kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen.
    Endvidere kan tilvejebringes og modtages bidrag fra anden side.

    § 12

    Ophæves foreningen i henhold til bestemmelserne i § 8 tilfalder en eventuel formue en institution eller et initiativ på Vestfyn, der vurderes at virke for egnens hjemstavnsværdier.

    Disse vedtægter erstatter alle tidligere vedtægter.

    Således vedtaget på generalforsamlingen den 4. juni 2013 på Hjemstavnsgården.

     

     Bilag

     Afskrift af pkt. 7 i ’Endeligt Skøde’ vedr. museernes overtagelse af Hjemstavnsgården 22. december 2000:

    7. Sælgers rettigheder over ejendommen.

    Vestfyns Hjemstavnsforening har ret til

    - at afholde sædvanlige foreningsmøder i museets lokaler.

    - at låne nødvendigt inventar m. v. til gennemførelse af almindelige foreningsaktiviteter.

    - at afholde fastelavnsfest, majstangsrejsning, fåredag, høstfest og lignende arrangementer på ejendommen og i bygningerne.

     Hjemstavnsforeningens medlemmer har gratis adgang til Hjemstavnsgårdens permanente udstillinger.

    Almindelige sikkerhedsbestemmelser skal overholdes og ansvaret ligger hos køber.

    Bestemmelserne under pkt. 5 og 6 og 7 vil være at tinglyse servitutstiftende på ejendommen matr.nr.6-a Gummerup By,
    Køng. Idet der med hensyn til servitutter og pantehæftelser henvises til ejendommens blad i tingbogen.

    Påtaleberettiget er: Vestfyns Hjemstavnsforening, Klaregade 23, 5620 Glamsbjerg.


    Samarbejdsaftale mellem Museerne påVestfyn og Vestfyns Hjemstavnsforening om arrangementer på Hjemstavnsgården.

    Fra 3. december 2005 udtræder Museerne på Vestfyn af samarbejdet om udgivelsen af årbogen Vestfynsk Hjemstavn,
    som herefter alene udgives af Vestfyns Hjemstavnsforening. Et passende restoplag af gamle årgange opbevares på Hjemstavnsgården, og museet afregner fremover en gang årligt for salg af disse bøger i museets butik.

    Fra 1. januar 2006 opretter Museerne på Vestfyn en museumsklub, hvis medlemmer bl. a. har gratis adgang til museets
    afdelinger (ved Ernsts Samlinger dog kun halv pris). Alle medlemmer af Vestfyns Hjemstavnsforening bliver automatisk
    medlem af denne klub, til gengæld betaler Hjemstavnsforeningen 30 kr. pr. medlem til museet.

    Som rammebetingelser for foreningens arrangementer ved museets afdelinger aftales følgende:
    Møder der vedrører foreningens drift, d.e. bestyrelsesmøder, generalforsamling og lignende, kan frit afholdes i museets
    lokaler, kontoret skal dog orienteres om dato og tidspunkter i så god tid som muligt.

    Ved mindre arrangementer, med indtil 50 forventede deltagere, hvor foreningen ikke opkræver entré - eksempelvis
    fastelavnsfest og majstang - stiller museet faciliteterne vederlagsfrit til rådighed, og foreningen kan selv arrangere
    eventuelt traktement. Planerne for indhold, afvikling og presseomtale drøftes med museets ledelse inden offentliggørelse.

    Ved mindre arrangementer, hvor foreningen opkræver entrè og står for et eventuelt traktement – eksempelvis foredrags-
    aftenerne – betales 5 kr. pr. deltager til museet til dækning af diverse udgifter, bl. a. brug af kaffestuens kaffe.. dato og
    tidspunkter aftales med museet.. Ved alle andre arrangementer end foredrag drøftes planer for indhold, afvikling og
    presseomtale med museets ledelse.
     

    Store arrangementer som høstfesten, afvikles i samarbejde med mellem vestfyns Hjemstavnsforening og Museerne på
    Vestfyn. Der skal udarbejdes en beskrivelse af, hvem der gør hvad, ligesom der skal træffes aftale om arrangementets
    indhold, afvikling og fordeling af såvel udgifter som indtægter.
     

    Fåredagen afvikles i samarbejde mellem de Fynske Fåreavlere, Vestfyns Hjemstavnsforening og Museerne på Vestfyn.
    Grundlaget for arrangementet skal genforhandles, og arbejdsopgaver m.m. fordeles.

    Den 13. december 2005

     Paul V. A. Smith                                                                                  Sven Rask

    Formand for Vestfyns Hjemstavnsforening                                         Museumsleder

           
           
           
           
           

     

 

© 2010