Kongen underskriver Grundloven 1915
Optrin på Hjemstavnsgården i Gummerup ved Grundlovsfesten 2015
 

Kong Chr. X spilles af Paul V. Smith.
Kongen var I 1915 I livgardens blå jakke. I anledning af Grundlovens 100-års dag er kongen i 2015 iført gallauniformen med rød jakke.

Klaus Berntsen spilles af Gunner Damholt.

 

Sif Obel
(spillet af Susanne Christiansen) annoncerer, at der spilles - med slet skjult manuskript!

Klaus Berntsen er manden bag grundloven.

Klaus Berntsen var valgt i Assenskredsen gennem 40 år.

Har Vestfyn så ikke særlig grund
til at være stolte af loven?  

Kongen var I dårligt lune, den dag Grundloven skulle underskrives I 1915.

At kvinder skulle have stemmeret
var ham inderligt imod.

Der var fremstillet en særlig guldpen til underskrivelse af Grundloven.

 

Guldpennen overrækkes kongen med en elskværdig bemærkning om, at kongen forhåbentlig også i fremtiden ville benytte den ved lykkelige og betydningsfulde begivenheder.

Kongen svarer: Jeg har nu tænkt at afgive den til samlingerne på Rosenborg!

 

                                                 

 

Ude på slotspladsen har over
12.000 kvinder samlet sig for at
vise kongen deres glæde over Grundloven.

Kongen har ingen lyst til at møde kvinderne - skal jeg absolut møde dem, siger han...

Men kongen møde kvinderne!

 

 

En deputation fra kvindetoget får foretræde for kongen og oplæser følgende:

”Paa denne for os saa betydningsfulde Dag, da danske Kvinders politiske Valgret er en fuldbyr­det Kendsgerning, har vi som Talsmænd for Tusinder af Kvinder ønsket at udtale for Danmarks Regering og Rigsdag vor Glæde over den fulde politiske Borgerret, som den nye Grundlov giver Kvinderne.

Vi værdsætter i fuldeste Maal denne Valgret, som aabner os Mulighed for Indflydelse paa Lan­dets Love, de Love, der gælder for Kvinder, saavel som for Mænd.

Det har været os en stor Tilfredsstillelse at se alle Partier staa enige i denne Sag, og det er vor Forventning, at det Lovgivningsarbejde, som Mænd og Kvinder nu sammen skal tage op, vil blive øvet med fuld Hensyntagen, saavel til kvindelige som til mandlige Synsmaader og Interesser.”Emma Gad, kendt for bogen
Takt og Tone, spilles af
Dorthe Aarø Hansen.

Emma Gad siger til kongen: Det er den lykkeligste dag i mit liv!

Kongens svar: Skal De ikke hjem og lave kaffe til Deres mand?

 

Kongens svar til kvindedeputationen:
 

Jeg takker for den venlige Henvendelse. Jeg nærer fuld Tillid til, at Kvinderne ved den af alle Partier paa Rigsdagen vedtagne Grundlov vil gøre god Fyldest sideordnet med Manden. Eksempler i den Retning haves jo allerede i det kommunale liv og menighedsrådene; men på eet sted kan Kvinden ikke undværes, og det er i Hjemmene. Her kan Kvindens Indflydelse ikke erstattes; thi gennem Barnets Kærlighed til Hjemmet, vækkes Barnets Kærlighed til vort fælles Hjem, Danmark!

Idet jeg gentager min Tak for Deres Henvendelse, beder jeg Dem udtale min Tak til de forsamlede Kvinder, samt bringe dem Dronningens og min Hilsen.

 

Kathrine Møller var
i 1915 ung frue på Landmålergården (nu Hjemstavnsgården) i Gummerup. Hun var medlem af Dansk Kvindesamfund og med til at plante en kvindeeg i Glamsbjerg.

Kathrine Møller spilles af Natalie Gøttsche Jakobsen, hun kommer ud med egen, der skal plantes til minde om den historiske dag.

 

Kongen udtalte fra Balkonen: 

Jeg takker Dem for den Hyldest,
De har vist os i Dag. Det er en betydningsfuld Dag, og vi har
Lov at haabe, at de kommende Slægter vil høste Velsignelse
under den Grundlov, som i Dag
er bleven stadfæstet.

Gud velsigne og bevare
vort gamle Fædreland!
Det leve!

 


Dansk Kvindesamfunds tak til kongen ved lovens 25-års Jubilæum i 1940 oplæses af Anette Rejnholdt Sørensen:
 

Deres Majestæt! I Dag for 25 Aar siden stod 12.000 Kvinder i alle Aldre paa Amalienborg Slotsplads foran Regeringspalæets Vinduer for at overvære det Øjeblik, da Danmarks Konge ved sin Underskrift Stadfæstede den Grundlov, som hævede Danmarks Kvinder op fra borgerlig Umyndighed til fuld Ligeberettigelse med danske Mænd.

Truende Skyer hang over Verden, men paa en skøn Sommerdag enedes herhjemme Konge og Folkets Repræsentanter om at give Kvinderne som Hjemmets Repræsentanter Medraadighed og Medansvar i vort fælles Hjem, Danmark.

Mange smilende Moderøjne, som lyste over Kvindernes Grundlovstog, er nu lukkede, men et nyt Slægtsled af Kvinder, vandrende i Mødrenes Spor, træder i Dag frem for Deres Majestæt og gentager den Tak og Hyldest, som strømmede Danmarks Konge og Dronning i Møde paa Amalienborg Slotsplads Grundlovsdag 1915.

Tekst til optrinet ved
Margit Egdal - sammenfattet fra ordene, som de faldt i 1915.

Kathrine Møller blev i 1947 valgt i Odense Amtsråd som den første kvinde nogensinde.

Kathrine takker, fordi vi har besøgt hende på Landmålergården!

 

 

Fotos af Jørgen Madsen, Paul V. Schmidt og Henning Müller.

Arrangementet er støttet af Folketingets Grundlovspulje.


www.vestfynskhjemstavn.dk